Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Підготовка фахівців з питань ринків капіталу


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
від 26 листопада 2013 року № 2678
(в редакції рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
від 13 листопада 2015 року № 1848)

БАЗОВА ПРОГРАМА
навчання фахівців з питань фондового ринку (ринків капіталу)


Тема 1. Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні
Кількість годин - 4

Фізичні особи, фізичні особи-підприємці, юридичні особи. Організаційно-правові форми юридичних осіб. Філії та представництва юридичних осіб. Суб’єкти господарювання та суб’єкти підприємницької діяльності.
Поняття та види підприємств. Поняття та види господарських товариств.
Об’єкти цивільних прав. Гроші та цінні папери як об’єкти цивільних прав.
Речові права. Право власності як основне речове право. Застава.
Підстави виникнення цивільних прав. Правочини (поняття, види форми). Види зобов’язань. Договірні зобов’язання. Спадщина.

Тема 2. Ринки фінансових послуг в Україні
Кількість годин - 2

Ринок банківських послуг. Законодавство, що регулює банківську діяльність. Обмеження в діяльності банків. Особливості діяльності банків на фондовому ринку.
Небанківські фінансові установи в Україні та їх послуги. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Умови надання фінансових послуг та загальні вимоги щодо розкриття інформації небанківськими фінансовими установами. Вимоги до реклами фінансових послуг.
Мета та форми державного регулювання ринків фінансових послуг, розподіл функцій регулювання цих ринків між відповідними державними органами. Ведення реєстрів фінансових установ та нагляд за небанківськими фінансовими групами (у т.ч. на фондовому ринку).

Тема 3. Фондовий ринок (ринки капіталу) в Україні та його учасники
Кількість годин - 2

Поняття фондового ринку (ФР). Завдання та функції ФР. Учасники ФР. Інфраструктура ФР. Суб`єкти інфраструктури ФР. Фондова біржа. Фондовий ринок і приватизація.
Емітенти ЦП: держава, Автономна Республіка Крим, міські ради, юридичні особи, міжнародні фінансові організації, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Інвестори. Поняття інвестицій. Інвестиційна діяльність. Інвестори в цінні папери.
Професійні учасники фондового ринку - торговці ЦП, депозитарні установи, Центральний депозитарій, Розрахунковий центр, організатори торгівлі цінними паперами (фондові біржі), компанії з управління активами.

Тема 4. Державне регулювання фондового ринку (ринків капіталу). СРО
Кількість годин - 4

Мета та форми державного регулювання фондового ринку. Законодавче регулювання ФР. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Комісія), її завдання та повноваження.
Територіальні органи Комісії. Інші державні органи, що у межах своїх повноважень здійснюють контроль за діяльністю учасників ФР.
Кримінальна, адміністративна та майнова відповідальність за порушення законодавства про цінні папери.
Захист прав інвесторів на ФР.
Повноваження Комісії щодо погодження порядку набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та щодо здійснення Комісією нагляду за фінансовими групами на консолідованій та субконсолідованій основі.
Місце СРО у системі регулювання ФР. Мета та принципи саморегулювання на ФР. Повноваження СРО. Правила СРО. Права та обов`язки членів СРО. Відповідальність членів СРО перед СРО.
Порядок розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів.
Порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування санкцій.

Тема 5. Цінні папери та їх класифікація
Кількість годин - 2

Поняття цінних паперів (далі - ЦП). Класифікація ЦП.
Групи та види ЦП. Форма випуску та форма існування ЦП.
Перехід прав власності на ЦП.

Тема 6. Пайові, боргові та іпотечні цінні папери
Кількість годин - 6

Державне регулювання ринку цінних паперів.
Основні характеристики, умови розміщення та особливості обігу цінних паперів за групами: пайові (акції, інвестиційні сертифікати, сертифікати ФОН); боргові (облігації підприємств, державні облігації України, облігації місцевих позик, казначейські зобов'язання України, ощадні (депозитні) сертифікати, векселі, облігації міжнародних фінансових організацій, облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб); іпотечні цінні папери (іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, заставні). Доходи за ЦП.
Оцінка цінних паперів. Рейтингування на ринку цінних паперів. Кредитні рейтинги емітентів цінних паперів. Порядок присвоєння кредитних рейтингів.
Емісія ЦП. Рішення про розміщення ЦП. Проспект емісії ЦП та поняття базовий проспект (перший/наступний проспект), внесення змін до проспекту емісії. Поняття недобросовісної емісії ЦП.
Реєстрація випуску та проспекту емісії акцій. Звіт про результати розміщення акцій. Особливості розміщення та обігу акцій комерційних банків та корпоративних інвестиційних фондів.
Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій підприємств/облігацій місцевих позик/облігацій міжнародних фінансових організацій (далі - облігації). Звіт про результати розміщення облігацій. Звіт про наслідки погашення облігацій.
Реєстрація випуску та проспекту емісії іпотечних облігацій. Звіт про результати розміщення іпотечних облігацій. Звіт про наслідки погашення іпотечних облігацій. Особливості емісії та обігу іпотечних облігацій. Поняття управління іпотечним покриттям.
Реєстрація випуску та проспекту емісії сертифікатів ФОН. Звіт про результати розміщення сертифікатів ФОН. Звіт про результати погашення сертифікатів ФОН.
Порядок скасування реєстрації випусків ЦП та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску ЦП.
Зупинення обігу цінних паперів: правові підстави, види, терміни, наслідки. Відновлення обігу цінних паперів.
Цінні папери, які вважаються такими, що мають ознаки фіктивності. Порядок прийняття рішення про включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності. Наслідки.
Міжнародні ідентифікаційні номери цінних паперів (ISIN, CFI та ін.).
Поняття та основні характеристики векселів. Порядок видачі та обігу векселів. Акцепт векселя. Аваль. Особливості національного вексельного законодавства. Уніфікований закон про переказні та прості векселі.

Тема 7. Похідні (деривативи)
Кількість годин - 2

Поняття похідних (деривативів). Форвардний та ф’ючерсний контракти. Опціони. Регулювання випуску та обігу похідних (деривативів). Особливості обігу похідних (деривативів) на організаційно оформленому ФР. Система гарантій виконання зобов’язань. Використання похідних (деривативів) для зменшення ризиків. Хеджування.
Реєстрація випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів. Звіт про результати розміщення опціонних сертифікатів. Звіт про наслідки виконання зобов'язань за опціонними сертифікатами.

Тема 8. Депозитарна система України
Кількість годин - 4

Депозитарна система України (далі - ДСУ). Закон України «Про депозитарну систему України»: визначення основних термінів і понять. Види депозитарної діяльності. Система депозитарного обліку ЦП. Депозитарний облік ЦП. Виключна компетенція та депозитарна діяльність Центрального депозитарію. Депозитарна установа, депозитарна діяльність депозитарної установи. Взаємодія учасників депозитарної системи України щодо емісії ЦП. Складення реєстру власників іменних ЦП. Розкриття та захист інформації, що міститься у системі депозитарного обліку. Державне регулювання, нагляд та контроль у ДСУ. Функції і компетенція Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках. Клірингова діяльність. Провадження клірингової діяльності. Правила та організація клірингу. Проведення розрахунків за правочинами щодо ЦП.

Тема 9. Акціонерні товариства на фондовому ринку (ринках капіталу) України
Кількість годин - 4

Поняття акціонерного капіталу. Мета та способи залучення коштів акціонерів.
Акціонерні товариства (далі - АТ) та їх типи. Порядок створення АТ. Установчі документи АТ. Реєстрація випуску акцій при створенні АТ. Державна реєстрація АТ.
Статутний капітал АТ. Порядок та підстави збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу АТ. Порядок реєстрації випуску акцій АТ при зміні номінальної вартості акцій та при зміні кількості акцій без зміни розміру статутного капіталу АТ. Публічні та приватні АТ. Порядок придбання, реалізації та анулювання АТ власних акцій. Реорганізація АТ. Порядок реєстрації випуску акцій у разі реорганізації АТ.
Принципи корпоративного управління в Україні.
Органи управління АТ. Компетенція органів управління АТ. Порядок скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів. Права та обов`язки акціонерів. Дивідендна політика АТ та порядок виплати дивідендів.
Розкриття інформації емітентами цінних паперів фондовому ринку. Розкриття інсайдерської інформації.
Взаємодія осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Комісією на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про фондовий ринок.

Тема 10. Організація торгівлі на фондовому ринку (ринках капіталу)
Кількість годин - 4

Біржовий ФР. Фондова біржа. Статут та правила фондової біржі. Органи управління фондової біржі. Члени фондової біржі. Правила лістингу і делістингу ЦП. Методи проведення біржових торгів. Котирування ЦП. Операції з ЦП на фондовій біржі. Види договорів з ЦП. Фактори, що впливають на курс ЦП. Регулювання діяльності фондової біржі. Порядок визначення біржового курсу цінного папера.
Організація нагляду і контролю на організаційно оформленому фондовому ринку. Заходи щодо запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на ФБ. Цінова нестабільність ринку.
Діяльність фондових бірж стосовно визначення та оприлюднення біржових курсів цінних паперів.
Розкриття інформації про діяльність фондової біржі.
Взаємодія з депозитарною системою. Сучасні технології проведення біржових торгів.

Тема 11. Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на фондовому ринку (ринках капіталу)
Кількість годин - 4

Контроль за ФР. Повноваження Комісії щодо проведення перевірок діяльності учасників ФР. Порядок проведення перевірок. Заходи реагування Комісії за наслідками проведення перевірок при виявленні порушень законодавства. Повноваження Комісії щодо здійснення інших заходів контролю на ФР.
Система та суб’єкти фінансового моніторингу. Завдання та обов’язки суб’єктів фінансового моніторингу.
Особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку.
Порядок нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на Загальних Зборах акціонерних товариств.
Види правопорушень на ФР. Відповідальність за правопорушення на ФР. Правозастосування на ФР. Порядок розгляду уповноваженими особами Комісії справ про правопорушення на ФР та застосування санкцій. Оскарження постанов у справах про правопорушення на ФР.

Тема 12. Антимонопольне законодавство на фондовому ринку (ринках капіталу)
Кількість годин - 2

Загальні положення законодавства про захист економічної конкуренції на фондовому ринку. Сутність та механізми визначення монопольного (домінуючого) становища на фондовому ринку. Антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання. Обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб'єктів господарювання, об'єднань. Контроль за економічною концентрацією суб'єктів господарювання. Порядок розгляду заяв та справ про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання. Плата для відшкодування витрат, пов'язаних із розглядом заяв.
Процедура розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Забезпечення доказів. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Тема 13. Пенсійна реформа та розвиток фондового ринку (ринків капіталу)
Кількість годин - 2

Пенсійна реформа. Трирівнева структура пенсійного забезпечення.
Перший рівень. Солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Другий рівень. Накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Порядок формування Накопичувального фонду. Суб’єкти накопичувальної системи пенсійного забезпечення. Пенсійні активи накопичувального фонду. Радник з інвестиційних питань. Компанії з управління активами як суб’єкт накопичувальної пенсійної системи. Зберігання пенсійних активів накопичувального фонду.
Третій рівень. Система недержавного пенсійного забезпечення. Недержавне пенсійне забезпечення. Недержавні пенсійні фонди та їх види. Пенсійний контракт та пенсійна схема. Пенсійні активи системи недержавного пенсійного забезпечення. Особи, що можуть здійснювати діяльність з управління пенсійними активами. Пенсійні виплати недержавних пенсійних фондів. Зберігання пенсійних активів.
Роль фондового ринку у забезпеченні функціонування пенсійної системи.

Тема 14. Законодавче забезпечення діяльності ІСІ
Кількість годин - 4

Закон України «Про інститути спільного інвестування», нормативно-правові акти Комісії щодо регулювання діяльності ІСІ.
Класифікація ІСІ. Суб`єкти, що здійснюють діяльність з управління активами. Обмеження діяльності компанії з управління активами. Інші особи, що обслуговують ІСІ.
Вимоги до складу та структури активів інвестиційного фонду.
Цінні папери ІСІ, особливості їх розміщення та обігу.
Організація контролю за діяльністю компанії з управління активами.
Іноземний досвід ІСІ.

Тема 15. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами (фінансовими інструментами) та їх оподаткування
Кількість годин - 2

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі - НП(С)БО). Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).
Система бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.
Звітність АТ відповідно до НП(С)БО та МСФЗ. Складання та подання фінансових звітів.
Облік та звітність професійних учасників фондового ринку відповідно до МСФЗ.
Оподаткування операцій з ЦП та доходів за ЦП.

Тема 16. Інформаційні відносини та інформаційні технології на фондовому ринку (ринках капіталу)
Кількість годин - 4

Загальні засади інформаційних відносин в Україні відповідно до Закону України «Про інформацію». Закон України «Про звернення громадян» та загальні вимоги щодо його виконання. Особливості інформаційної взаємодії з клієнтами та інвесторами на ринках фінансових послуг, зокрема на фондовому ринку. Поняття конфіденційної інформації та інсайдерської інформації. Загальні вимоги до діловодства в частині документування та обліку інформаційних відносин з іншими особами та щодо ведення архіву. Ведення баз персональних даних та їх використання згідно з Законом України «Про захист персональних даних».
Закони України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис».
Електронна взаємодія з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та між учасниками фондового ринку. Використання мережі Інтернет для розкриття інформації на фондовому ринку.
Вимоги до програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.


Лекційних та практичних занять - 52 год.
Поточна перевірка знань - 4 год.
Загальна кількість - 56 год.


Перелік викладачів
Перелік актів законодавства

<<< НАЗАД

 

 ©  2001-2022  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку