Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
Атестація
План-графік проведення навчання та атестації
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ
Заява на дистанційне навчання та/або іспит
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ТЕСТУВАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Підготовка фахівців з питань ринків капіталу


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
від 26 листопада 2013 року № 2678
(в редакції рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
від 13 листопада 2015 року № 1848)

CПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРОГРАМА
навчання фахівців з питань депозитарної діяльності


Тема 1. Принципи побудови системи депозитарного обліку та загальні вимоги до обслуговування цінних паперів в системі депозитарного обліку
Кількість годин - 2

Загальні засади здійснення депозитарного обліку ЦП. Принципи побудови системи депозитарного обліку ЦП. Світові тенденції розвитку та загальноприйняті принципи побудови депозитарних систем.
Система депозитарного обліку та її складові: первинні документи; облікові регістри оперативного обліку; активні та пасивні аналітичні рахунки депозитарного обліку, реєстр кодів цінних паперів.
Стандарт (правила) депозитарного обліку цінних паперів. Правила присвоєння депозитарного коду рахунку в цінних паперах. Класифікація аналітичних рахунків депозитарного обліку. Класифікація балансових рахунків депозитарного обліку. План балансових рахунків депозитарного обліку.

Тема 2. Основні функції та повноваження Центрального депозитарія цінних паперів та депозитарних установ
Кількість годин - 2

Поняття депозитарної діяльності та депозитарного обліку цінних паперів. Основні функції Центрального депозитарію та депозитарних установ. Виключна компетенція Центрального депозитарію.
Депозитарні операції щодо забезпечення функції зберігання цінних паперів. Депозитарні операції з виконання функцій щодо депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітента. Корпоративні операції емітента.
Перелік ЦП, щодо яких здійснюється депозитарна діяльність. Вимоги до приміщення, до системного, програмно-технічного забезпечення та засобів зв’язку. Обмеження щодо провадження депозитарної діяльності депозитарними установами.
Послуги Центрального депозитарію та депозитарних установ при здійсненні депозитарної діяльності. Інвентаризація депозитарних активів.
Особливості провадження банками професійної діяльності на фондовому ринку (депозитарної діяльності).
Державний контроль за здійсненням депозитарної діяльності. Повноваження державних органів щодо контролю за депозитарними установами.

Тема 3. Умови та порядок внесення змін до системи депозитарного обліку при проведенні адміністративних операцій. Виконання вимог законодавства щодо повідомлення податкових органів про відкриття та закриття рахунків платників податків у фінансових установах
Кількість годин - 4

Умови та порядок відкриття рахунку у цінних паперах. Вимоги до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, договору про обслуговування випусків цінних паперів, депозитарного договору, договору про обслуговування Розрахункового центру, договору про обслуговування клірингової установи, договору про кореспондентські відносини.
Депонент. Розпорядник рахунку в цінних паперах. Відкриття рахунку в цінних паперах для окремих груп депонентів: фізичній та юридичній особі, резиденту та нерезиденту. Керуючий рахунком депонента. Відкриття власного рахунку у цінних паперах депозитарної установи.
Особливості відкриття рахунків у цінних паперах інституційним інвесторам.
Особливості відкриття рахунку у цінних паперах на ім’я держави/територіальної громади. Вимоги щодо оформлення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах на ім’я держави/територіальної громади. Порядок призначення керуючого рахунком у цінних паперах. Особливості складання розпоряджень суб’єктом управління корпоративними правами держави/територіальної громади депозитарним установам.
Порядок взаємодії суб’єктів управління корпоративними правами держави/територіальної громади з депозитарними установами.
Вимоги до документів, які надаються суб’єктом управління корпоративними правами держави/територіальної громади депозитарним установам для проведення операцій з цінними паперами, які належать державі/територіальній громаді.
Умови та порядок оформлення та внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах/анкети керуючого рахунку у цінних паперах/розпорядника рахунку у цінних паперах.
Умови та порядок закриття рахунку у цінних паперах.
Стаття 69 Податкового кодексу України. Наказ Мінфіну від 02.04.2012 р. № 426 «Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби».
Відповідальність за невиконання вимог щодо повідомлення податкових органів про відкриття та закриття рахунків платників податків.

Тема 4. Умови та порядок внесення змін до системи депозитарного обліку при обслуговуванні операцій щодо цінних паперів, проведенні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів
Кількість годин - 4

Підстави унесення змін до системи депозитарного обліку. Вимоги до порядку подання, реєстрації в системі депозитарного обліку розпоряджень та інших документів, вимоги до їх змісту, порядку обробки та підтвердження отримання. Журнал розпоряджень. Журнал операцій. Вимоги до проведення депозитарних операцій. Підстави для відмови у проведенні депозитарних операцій.
Облікові операції: зарахування, списання, переказ цінних паперів. Вимоги до проведення операцій щодо блокування/розблокування цінних паперів, прав на цінні папери.
Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно переказу цінних паперів українських емітентів з рахунку в цінних паперах депозитарної установи на рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспондента.
Обслуговування цінних паперів іноземного емітента, що вводяться для обслуговування до депозитарної системи України.
Умови проведення коригувальних операцій в системі депозитарного обліку.
Вимоги до здійснення інформаційних операцій у депозитарній системі. Виписки, довідки з рахунку у цінних паперах. Виписки, довідки про операції з цінними паперами. Інформаційні довідки, що надаються депозитарною установою своїм депонентам, клієнтам.

Тема 5. Умови та порядок унесення змін до системи депозитарного обліку при обслуговуванні корпоративних операцій емітента
Кількість годин - 4

Порядок організації обліку розміщення випуску цінних паперів. Порядок депонування тимчасового глобального сертифіката та глобального сертифіката. Порядок зарахування розміщених ЦП на рахунки у цінних паперів. Особливості зарахування на рахунки у цінних паперів ЦП, що розміщені на фондовій біржі або поза фондовою біржею. Особливості обслуговування Центральним депозитарієм та депозитарними установами розміщення окремих видів ЦП.
Обслуговування депозитарними установами виплати емітентом доходів за цінними паперами. Погашення боргових цінних паперів.
Порядок обслуговування корпоративних операцій емітента щодо викупу ЦП, деномінації ЦП, зміни номінальної вартості ЦП, що не пов’язана з деномінацією, анулювання ЦП, конвертації ЦП при реорганізації акціонерних товариств.
Вимоги Комісії щодо складання реєстру власників іменних цінних паперів та облікового реєстру власників ЦП, запиту на їх складання, визначення дати обліку.

Тема 6. Вимоги Комісії щодо складання та подання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарними установами
Кількість годин - 2

Порядок складання та подання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарними установами: види даних, що подаються депозитарними установами до Комісії; порядок подання адміністративних даних; державний контроль за складанням та поданням адміністративних даних.
Система класифікаторів та довідників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Тема 7. Порядок дій депозитарної установи у разі припинення провадження депозитарної діяльності
Кількість годин - 2

Порядок дій депозитарної установи у разі припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності. Вимоги Комісії до визначення особи, яка забезпечуватиме подальший облік та обслуговування прав на ЦП депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у депозитарної установи у разі припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку. Послідовність дій депозитарної установи у разі передання баз даних та документів уповноваженому на зберігання. Порядок приймання уповноваженим на зберігання баз даних, копії баз даних, архівів баз даних та документів від депозитарної установи, що припиняє провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

Тема 8. Організація діяльності Центрального депозитарію та депозитарної установи
Кількість годин - 2

Вимоги до керівників та працівників Центрального депозитарію та депозитарної установи. Умови та порядок зберігання та захисту інформації системи депозитарного обліку.
Внутрішні документи Центрального депозитарію та депозитарної установи. Вимоги до програмного та технічного забезпечення Центрального депозитарію та депозитарної установи. Операційний день Центрального депозитарію та депозитарної установи. Порядок взаємодії Центрального депозитарію з депозитарними установами.
Вимоги та зміст внутрішніх документів депозитарної установи: положення про депозитарну діяльність; документа, що визначає порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) при провадженні депозитарної діяльності; документа, що визначає систему управління ризиками при провадженні депозитарної діяльності.
Внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи: організаційно-функціональна схема підрозділів депозитарної установи та їх завдання; форми вхідних та вихідних документів; порядок відкриття та закриття рахунку в цінних паперах; внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах; порядок оформлення, подання та приймання розпоряджень і документів від депонентів; порядок надання депонентам відповідної інформації, порядок проведення депозитарних операцій; облік прав на цінні папери; відображення корпоративних операцій емітента.
Система управління ризиками при провадженні депозитарної діяльності: ризики, які виникають при провадженні депозитарної діяльності; методи вимірювання та оцінювання ризиків; заходи щодо зниження ризиків; моделювання та прогнозування майбутніх результатів від депозитарної діяльності.
Доступ, розкриття на нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку. Порядок та строк подання депозитарними установами відповідної інформації. Відповідальність за порушення порядку розкриття та використання інформації, що міститься у системі депозитарного обліку.

Тема 9. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності
Кількість годин - 4

Загальні вимоги до процедури отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності та клірингової діяльності. Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) депозитарними установами. Підстави та процедура анулювання ліцензії. Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (депозитарна діяльність, клірингова діяльність). Відповідальність за порушення вимог законодавства з питань депозитарної діяльності, клірингової діяльності. Державний контроль за дотриманням професійними учасниками депозитарної системи Ліцензійних умов.
Організаційно-технічне забезпечення діяльності депозитарної установи: приміщення, сховища, комп’ютерна техніка і оргтехніка, фахівці.
Вимоги Комісії щодо сертифікації осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні: умови проходження сертифікації; порядок подання та розгляд документів для отримання сертифіката; відмова у сертифікації; підстави та порядок анулювання сертифіката.

Тема 10. Вимоги до здійснення клірингової діяльності та розрахунків за правочинами щодо цінних паперів
Кількість годин - 4

Поняття клірингової діяльності. Поняття: кліринг, неттінг, особа, що провадить клірингову діяльність, клірингова установа, центральний контрагент, клірингові рахунки, клірингові субрахунки. Вимоги до договорів, що укладаються при здійсненні клірингу та проведенні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів: договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, договір про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу.
Функції та компетенція осіб, які провадять клірингову діяльність. Внутрішня система обліку особи, що здійснює клірингову діяльність. Провадження клірингової діяльності Правила клірингу. Вимоги до здійснення клірингу. Вимоги до організації створення системи зниження ризиків при провадженні клірингової діяльності. Рахунок у цінних паперах клірингової установи та Розрахункового центру. Договір про обслуговування клірингової установи та договір про обслуговування Розрахункового центру.
Порядок проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів. Клірингова відомість. Порядок обміну документами при проведенні розрахунків.

Тема 11. Інформаційні технології для здійснення депозитарної діяльності
Кількість годин - 4

Електронний документообіг та вимоги щодо зберігання електронних документів у депозитарній системі України. Електронний цифровий підпис. Вимоги до учасників депозитарної системи щодо забезпечення захисту інформації, що міститься у системі депозитарного обліку. Порядок обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України.
Захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, при її обробці в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах.
Використання програмних продуктів для забезпечення провадження депозитарної діяльності. Практичні особливості роботи з програмними продуктами.

Тема 12. Забезпечення існування цінних паперів у бездокументарній формі та переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред’явника в іменні акції
Кількість годин - 4

Прийняття рішення про забезпечення існування цінних паперів у бездокументарній формі, повідомлення про прийняття такого рішення. Депонування глобального сертифіката та проведення процедури переведення іменних цінних паперів у бездокументарну форму в системі депозитарного обліку. Порядок передачі реєстру власників іменних цінних паперів та інших документів до обраної емітентом депозитарної установи.
Відкриття емітентом у депозитарній установі рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що переводиться у бездокументарну форму існування, порядок зарахування прав на іменні цінні папери на рахунки в цінних паперах власників, обслуговування депозитарною установою зазначених рахунків у цінних паперах.
Порядок дій емітента та професійних учасників депозитарної системи при розірванні договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів в односторонньому порядку, заміні обраної емітентом депозитарної установи.
Послідовність дій емітента під час проведення конвертації акцій на пред’явника. Рішення емітента про підготовку проведення конвертації, повідомлення про підготовку проведення конвертації, рішення емітента про конвертацію. Порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій внаслідок конвертації.
Порядок дій емітента, Центрального депозитарію та депозитарних установ під час проведення конвертації акцій на пред’явника, після завершення конвертації.

Тема 13. Особливості обслуговування депозитарною установою інституційних інвесторів
Кількість годин - 4

Загальні вимоги щодо обслуговування активів інституційних інвесторів.
Умови та порядок провадження зберігачами інститутів спільного інвестування (ІСІ) діяльності із зберігання активів ІСІ. Вимоги до договору про обслуговування активів ІСІ.
Умови та порядок провадження зберігачами недержавних пенсійних фондів (ПФ) діяльності із зберігання активів ПФ.
Здійснення зберігачем ІСІ контролю за відповідністю операцій з активами ІСІ вимогам законодавства та документам ІСІ.
Склад і структура активів інституту спільного інвестування. Загальні вимоги щодо складу активів ІСІ. Вимоги та обмеження щодо структури активів диверсифікованих ІСІ. Вимоги щодо структури активів недиверсифікованих та венчурних ІСІ.
Вимоги щодо складу та структури різновидів спеціалізованих фондів.
Періодичність визначення чистих активів ІСІ.
Склад та структура активів пенсійних фондів. Використання пенсійних активів. Загальні обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами пенсійного фонду.
Обов’язки зберігача ПФ. Вимоги до договору про обслуговування ПФ. Перевірка розрахунку чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків. Заміна особи, що провадить діяльність з управління активами ПФ. Відповідальність зберігача ПФ.
Порядок і періодичність визначення чистих активів ІСІ та ПФ. Оформлення результату розрахунку чистих активів.

Тема 14. Оцінювання вартості фінансових активів
Кількість годин - 4

Основні підходи до оцінювання активів згідно зі стандартами оціночної діяльності: витратний, дохідний, порівняльний.
Загальні теоретичні засади оцінювання фінансових активів. Фундаментальний та технічний аналіз на фондовому ринку.
Вартість грошей у часі. Прості та складні проценти. Теперішня та майбутня вартість. Поняття дисконтування та дисконтної ставки. Рента. Ануїтет. Приведена вартість ануїтету. Фінансові розрахунки з використанням формул ануїтету.
Вартісні характеристики цінних паперів - номінальна вартість, ринкова ціна, внутрішня теоретична вартість цінного паперу. Розрахунок балансової («бухгалтерської») вартості акцій - власний капітал на акцію. Оцінка основних інвестиційних якостей цінних паперів - ризику, дохідності, ліквідності.
Оцінка вартості облігацій. Дохідність облігації: поточна, до терміну погашення.
Оцінка вартості акцій. Моделі оцінки акцій в залежності від дивідендної політики емітента.
Оцінка похідних фінансових інструментів.
Оцінка доцільності інвестування. Чистий приведений дохід. Внутрішня норма доходності.
Поняття ризику. Фінансові ризики. Показники визначення ризику та дохідності фінансових інструментів та інвестиційного портфеля.
Визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування. Оцінка чистої вартості активів недержавних пенсійних фондів.

Тема 15. Пруденційний нагляд за депозитарною діяльністю депозитарної установи та управління ризиками
Кількість годин - 2

Ризики професійної діяльності на фондовому ринку.
Пруденційні нормативи депозитарної діяльності депозитарної установи.
Порядок розрахунку пруденційних показників депозитарної діяльності депозитарної установи.
Внутрішня система запобігання та мінімізації впливу ризиків.
Державний контроль у процесі здійснення пруденційного нагляду.

Тема 16. Порядок виплати дивідендів (доходів за цінними паперами) через депозитарну систему України. Надання послуг щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства
Кількість годин - 4

Етапи виплати дивідендів через депозитарну систему України. Строки та порядок виплати дивідендів депонентам. Особливості виплати дивідендів власникам, рахунки яких обслуговуються на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власникам цінних паперів. Порядок виплати дивідендів спадкоємцям, правонаступникам. Порядок виплати дивідендів у випадку припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи.
Порядок виплати доходів за цінними паперами. Особливості виплати доходів за цінними паперами, які розміщені за межами України.
Договір про надання послуг щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства. Функції реєстраційної комісії, функції лічильної комісії. Порядок отримання депозитарною установою від Центрального депозитарію переліку власників іменних цінних паперів для повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів, проведення реєстрації на загальних зборах акціонерного товариства.


Лекційних та практичних занять - 52 год.
Поточна перевірка знань - 4 год.
Кваліфікаційний іспит - 8 год.
Загальна кількість - 64 год.


Перелік викладачів
Перелік актів законодавства

<<< НАЗАД

 

 ©  2001-2022  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку