Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Навчальні програми
План-графік проведення навчання
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
Журнал "Ринок цінних паперів України"

 

 

Навчальна література


ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК, ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ, ОПОДАТКУВАННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

УДК 336.761
ББК 65.052.231.27

Фінансовий облік, фінансова звітність, оподаткування на ринку цінних паперів.
Навчальний посібник / За заг. ред. Д. А. Леонова. — К.: УІРФР, 2007. – 488 с.

ISBN 978-966-8925-07-6

Навчальний посібник «Фінансовий облік, фінансова звітність, оподаткування на ринку цінних паперів» підготовлено відповідно до Типової програми професійної підготовки бухгалтерів професійних учасників фондового ринку, затвердженої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Авторський колектив навчального посібника складається з відомих фахівців в сфері фондового ринку, фінансового обліку, звітності, оподаткування: Каменська Т.О., к.е.н.; Кулага О.М., Леонов Д.А., к.е.н.; Мисюра О.П., Нестеренко І.І., Посполітак В.В., к.ю.н.; Січевлюк В.А., к.ю.н.; Ханик-Посполітак Р.Ю., к.ю.н.

Навчальний посібник буде корисним для бухгалтерів професійних учасників фондового ринку, урядовців, науковців, а також викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти.

Рекомендовано
Вченою радою Українського інституту розвитку фондового ринку
Протокол №3 від 20.03.2006 р.

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
Рішення №323 від 19.05.2006 р.


ЗМІСТ

Вступ

РОЗДІЛ 1
Правові засади підприємницької діяльності


Тема 1. Загальна характеристика правової системи України та підприємницького права
Види норм права
Тема 2. Основи правового статусу суб’єктів підприємництва
Тема 3. Акціонерне товариство
Тема 4. Власність юридичних осіб
Тема 5. Загальні положення зобов’язального права
Тема 6. Загальні положення договірного права
Тема 7. Захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємництва
Тема 8. Правове регулювання санації та банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності
Тема 9. Державні органи нагляду та контролю в сфері підприємництва
Державна податкова служба України
Митні органи України
Контрольно-ревізійна служба України
Рахункова палата України
Національний банк України
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Органи прокуратури
Антимонопольний комітет України
Держспоживстандарт
Тема 10. Контрольно-ревізійна діяльність та правозастосування на ринку цінних паперів
Контрольно-ревізійна діяльність на ринку цінних паперів
Види перевірок та підстави для їх проведення<
Підготовка до проведення перевірок
Порядок проведення перевірки
Порядок оформлення результатів перевірки
Проведення контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах акціонерних товариств
Правозастосування на ринку цінних паперів
Запобігання «відмиванню» коштів, отриманих злочинним шляхом
Тема 11. Правове регулювання бухгалтерського обліку та аудиту
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
Загальні вимоги до фінансової звітності
Надання фінансової звітності
Завдання та обов’язки бухгалтера
Поняття аудиту та аудиторської організації
Створення, діяльність та ліквідація аудиторських організацій
Поняття публічної бухгалтерської звітності
Підстави проведення обов’язкового аудиту
Сертифікації та ліцензування аудиторів
Права та обов’язки аудиторів під час проведення аудиту
Аудиторський висновок та інші офіційні документи
Тема 12. Відповідальність у сфері підприємницької діяльності
Поняття і види юридичної відповідальності
Поняття, форми і види цивільно-правової відповідальності
Господарсько-правова відповідальність
Фінансово-правова відповідальність
Особливості відповідальності суб’єктів господарювання у сфері оподаткування та митної справи

РОЗДІЛ 2
Основи фінансового моніторингу


Тема 1. Правове регулювання відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму
Тема 2. Система фінансового моніторингу в Україні
Тема 3. Організація фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу
Тема 4. Основні принципи виявлення фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією грошей або фінансуванням терроризму
Тема 5. Порядок реєстрації та передачі інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу
Тема 6. Порядок контролю за дотриманням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації «брудних» коштів
Тема 7. Специфіка здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів

РОЗДІЛ 3
Фінансовий облік та фінансова звітність


Сфера дії і застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності
Тема 1. Основи підготовки фінансової звітності
Користувачі фінансової інформації і їхні інформаційні потреби
Мета фінансової звітності
Основні припущення
Якісні характеристики
Фінансова звітність
Елементи фінансової звітності
Визнання елементів фінансових звітів
Оцінка елементів фінансових звітів
Концепції капіталу і підтримки капіталу
Тема 2. Компоненти фінансової звітності
Фінансова звітність
Загальні судження
Структура і зміст фінансових звітів
Баланс
Загальна структура Балансу
Представлення статей звіту про прибуток і збитки
Звіт про зміни у власному капіталі
Звіт про рух грошових коштів
Примітки до фінансової звітності
Структура
Представлення
Тема 3. Обліковий цикл. Трансформаційна таблиця
Етапи облікового циклу
Трансформаційна таблиця
Тема 4. Дисконтування грошових потоків. Мабутня і поточна вартість
Дисконтування грошових потоків
Ануїтети
Тема 5. Облік поточних активів
МСБО 2 «Запаси»
МСБО 41 «Сільське господарство»
Тема 6. Облік необоротних активів: основні засоби
МСБО 16 «Основні засоби»
Сфера застосування
Винятки
Визнання основних засобів
Первісна оцінка основних засобів
Подальші витрати, пов’язані з основними засобами
Подальша оцінка основних засобів
Термін проведення переоцінок
Амортизація
Очікуване відшкодування балансової вартості – збитки від знецінення
Компенсація
Припинення визнання
Розкриття інформації
МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»
МСБО 36 «Зменшення корисності активів»
Одиниці, що генерують грошові кошти
Наступна оцінка
Розкриття інформації
Тема 7.Облік необоротних активів: нематеріальні активи
МСБО 38 «Нематеріальні активи»
Визначення
Визнання і первісна оцінка
Внутрішньостворені нематеріальні активи
Подальші витрати
Оцінка після первісного визнання
Амортизація
Знецінення і припинення визнання
Вибуття
Розкриття інформації
Тема 8. Облік зобов’язань
МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання й непередбачені активи»
Визначення
Забезпечення й непередбачені зобов’язання
Забезпечення
Застосування в конкретних обставинах
Непередбачені активи і зобов’язання
МСБО 19 «Винагороди працівникам»
Визначення
Короткострокові виплати працівникам
Винагороди по закінченні трудової діяльності
Програми з визначеними виплатами
Тема 9. Облік оренди
МСБО 17 «Оренда»
Фінансова оренда
Операційна оренда
Продаж зі зворотною орендою
Тема 10. Облік операцій в іноземній валюті
МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»
Тема 11. Облік власного капіталу
Визначення власного капіталу, його структура та призначення
Структура власного капіталу
Накопичений капітал
Статутний капітал акціонерного товариства
Додатковий внесений капітал
Вилучений капітал
Зміни статутного капіталу
Додатковий випуск акцій
Збільшення номінальної вартості акцій
Реінвестування дивідендів
Збільшення статутного капіталу за рахунок індексації балансової вартості основних фондів
Конвертація облігацій в акції
Зменшення статутного капіталу
Анулювання викуплених акцій
Зменшення номінальної вартості акцій
Облік нерозподіленого прибутку, резервного капіталу. Дивіденди
Тема 12. Облік доходів та видатків
МСБО 18 «Дохід»
Визначення
МСБО 11 «Будівельні контракти»
Визначення
Визнання оцінки
Представлення та розкриття інформації
МСБО 12 «Податки на прибуток»
Об’єднання компаній
Тимчасова різниця, що виникає стосовно балансової вартості
та податкової бази інвестиції
Внутрішньогрупові операції
МСБО 33 «Прибуток на акцію»
Розбавлений прибуток на акцію
Представлення та розкриття інформації
Тема 13. Фінансові інструменти
МСБО 32 «Фінансові інструменти: розкриття і подання» І МСБО «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»
Визначення фінансового інструмента
Категорії фінансових активів
Наступна оцінка фінансових зобов’язань
Методи оцінки
Представлення інформації про фінансові інструменти
Припинення визнання
МСБО 32 – Розкриття інформації
Тема 14. Облік інвестиції в асоційовані компанії
МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані компанії»
Сфера застосування
Операції з асоційованою компанією
Гудвіл
Тема 15. Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін
МСБО 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін»
Сфера застосування
Тема 16. Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність
МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»
Тема 17. Події після дати балансу
МСБО 10 «Події після дати балансу»
Сфера застосування
Тема 18. Принципи підготовки консолідованої звітності
Визначення
Основні принципи – консолідований баланс
Консолідація
Гудвіл
Консолідований звіт про прибуток і збитки
Тема 19. Облікові політики та оцінки. Виправлення помилок попередніх звітних періодів
МСБО 8 «Облікові політики, зміни в бухгалтерських оцінках та помилки»
Ретроспективне застосування
МСБО 23 «Витрати на позики»
Визначення
Капіталізація
Розкриття інформації
МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу»
Сфера застосування
Основні підходи до відображення в обліку
Представлення інформації про гранти
Тема 20. Облік спільних підприємств
МСБО 31 «Частка в спільних підприємствах»
Сфера застосування
Визначення
Тема 21. Порядок першого застосування МСФЗ
МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування МСФЗ»
Сфера застосування
Визначення, застосовувані в стандарті
Етапи переходу на МСФЗ
Вхідні залишки в балансі згідно з МСФЗ
Подання і розкриття інформації
Тема 22. Складання звіту про рух грошових коштів
МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів»
Тема 23. Сегментна звітність
МСБО 14 «Звітність за сегментами»
Сфера застосування
Аналіз статей

РОЗДІЛ 4
Оподаткування операцій з цінними паперами та доходів за ними


Тема 1. Правові засади оподаткування операцій з цінними паперами і доходів за ними
Система податкового законодавства в Україні
Законодавчий акт щодо оподаткування в Україні
Податки та збори
Законодавчий акт, що регулює систему оподаткування в Україні
Тема 2. Оподаткування операцій з цінними паперами і доходів за ними податком на прибуток підприємств
Основні положення Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»
Визначення термінів
Платники податку та об’єкт оподаткування
Валовий дохід
Валові витрати
Тема 3. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб за цінними паперами
Законодавчий акт, що регулює податки з доходів фізичних осіб
Практичне застосування положень Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»
Тема 4. Особливості застосування ПДВ і державного мита на ринку цінних паперів
Особливості застосування ПДВ на ринку цінних паперів
Особливості застосування державного мита на ринку цінних паперів
Законодавча та нормативна база
Нормативні акти, листа та роз’яснення

ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ:

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів
Спеціальне законодавство
29 травня - 9 червня 2023 року
Практичні вміння та навички
12 червня - 23 червня 2023 року

Головні бухгалтери професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків
Спеціальне законодавство
29 травня - 9 червня 2023 року
Практичні вміння та навички
12 червня - 23 червня 2023 року

Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
червень 2023 року
Практичні вміння та навички
червень 2023 року

Члени Рад недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
червень 2023 року
©  2001-2023  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку