Український інститут розвитку фондового ринку
Головна
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Навчальні програми
План-графік проведення навчання
РЕЄСТРАЦІЯ НА НАВЧАННЯ ТА/АБО ІСПИТ
ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ

 

Історія УІРФР
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Академічна доброчесність
Інклюзивність
Сторінка ректора
Контакти
Співпраця/Партнери
Відгуки відвідувачів
 
УІРФР в Telegram
УІРФР в Viber
УІРФР в Facebook

 

 

Навчальна література


БАНКІВСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ
(курс лекцій)


УДК 346.7:336.71
ББК 67.404.212 (4 Укр)
С 41

Січевлюк В.А.
С 41 Банківське право України (курс лекцій): Навчальний посібник/ Січевлюк В.А. - К.: УІРФР, 2015. - 524 с.

ISBN 978-966-8925-16-0

У навчальному посібнику висвітлені питання правового регулювання банківської діяльності в Україні. Аналізуються теоретичні аспекти банківського права, викладено зміст чинних нормативно-правових актів банківського законодавства, мають місце посилання на історію становлення основних інститутів банківського права та банківської системи України, також аналізується практика діяльності банків України та відповідний іноземний досвід банківського правового регулювання.

Особливу увагу приділено ролі публічної влади (в першу чергу Національного банку України) в становленні, функціонуванні та розвитку банківського сектору економіки України.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних та економічних закладів освіти, а також підприємців, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юристів-практиків.

Рекомендовано
Вченою радою ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
Протокол №2 від 17.10.2013 р.

Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Лист №1/11-7215 від 14.05.2014 р.

Вченою радою Українського інституту розвитку фондового ринку
Протокол №1 від 26.01.2015 р.


ЗМІСТ

Передмова
Список використаних скорочень

Розділ 1. Банківське право України. Банківська система України

Тема 1. Банківська діяльність та банківське право України
§1.1. Банківська діяльність та банківська послуга
§1.2. Правовий режим діяльності банків
§1.3. Місце банківського права у системі права України
§1.4. Банківське законодавство України
Запитання і завдання для самоконтролю
Задачі та практичні ситуації

Тема 2. Банківська система України
§2.1. Банківська система України: історія, поняття та структура
§2.2. Правове становище Національного банку України
§2.3. Поняття банку та фінансової установи
§2.4. Характеристика сучасної банківської системи України
Запитання і завдання для самоконтролю
Задачі та практичні ситуації

Тема 3. Організаційно-правові форми банків. Відокремлені підрозділи банків, банківські групи та неприбуткові об’єднання банків
§3.1. Загальні вимоги до банків різних організаційно-правових форм
§3.2. Особливості правового становища банків різних організаційно-правових форм
§3.3. Органи управління банків
§3.4. Правове становище відокремлених підрозділів банків, банківських груп та неприбуткових об’єднань банків
Запитання і завдання для самоконтролю
Задачі та практичні ситуації

Тема 4. Правове регулювання заснування банків, створення дочірніх банків та відкриття відокремлених підрозділів банків. Ліцензування банківської діяльності
§4.1. Правове регулювання створення банку шляхом заснування
§4.2. Ліцензування банківської діяльності
§4.3. Відкриття банками відокремлених підрозділів на території України. Створення українськими банками дочірніх банків, філій чи представництв на території інших держав
§4.4. Порядок відкриття філій та представництв іноземних банків на території України
Запитання і завдання для самоконтролю
Задачі та практичні ситуації

Тема 5. Правове регулювання реорганізації, тимчасової адміністрації та ліквідації банків
§5.1. Значення, види та умови реорганізації банків
§5.2. Процедура реорганізації банків
§5.3. Правила здійснення тимчасової адміністрації
§5.4. Особливості правового регулювання ліквідації банків
Запитання і завдання для самоконтролю
Задачі та практичні ситуації

Розділ 2. Правове регулювання діяльності банків

Тема 6. Правове регулювання діяльності банківських платіжних систем та проведення міжбанківських переказів
§6.1. Банківські платіжні системи: поняття та види
§6.2. Умови та підстави проведення міжбанківських переказів
§6.3. Правове регулювання проведення міжбанківських переказів
§6.4. Правила здійснення примусових процедур щодо коштів на кореспондентських рахунках банків
Запитання і завдання для самоконтролю
Задачі та практичні ситуації

Тема 7. Правовий режим безготівкових розрахунків клієнтів банків у національній валюті України. Касові операції банків
§7.1. Правова характеристика інституту банківського поточного рахунку у національній валюті
§7.2. Правове регулювання розрахункових операцій з використанням банківських поточних рахунків у національній валюті
§7.3. Правила здійснення касових операцій банків
§7.4. Відповідальність банків та інших осіб у розрахунках та при проведенні платежів
Запитання і завдання для самоконтролю
Задачі та практичні ситуації

Тема 8. Правове регулювання кредитних та вкладних (депозитних) операцій банків
§8.1. Правова природа, поняття та види банківського кредиту
§8.2. Правове регулювання лізингу, факторингу та форфейтингу
§8.3. Процедура надання, обслуговування та погашення банківських кредитів
§8.4. Правова природа банківського вкладу та особливості правового регулювання вкладних (депозитних) операцій банків
Запитання і завдання для самоконтролю
Задачі та практичні завдання

Тема 9. Правове регулювання операцій банків з цінними паперами
§9.1. Правове становище банку як професійного учасника фондового ринку
§9.2. Правила ведення банками професійної діяльності з торгівлі цінними паперами
§9.3. Особливості правового регулювання депозитарної діяльності банків
§ 9.4. Операції банків з окремими видами цінних паперів
Запитання і завдання для самоконтролю
Задачі та практичні ситуації

Тема 10. Правове регулювання валютних операцій банків
§10.1. Загальні засади правового регулювання валютних операцій банків
§10.2. Правове регулювання основних валютних операцій банків
§10.3. Правила здійснення банками валютного контролю
§10.4. Відповідальність за порушення банками вимог валютного законодавства
Запитання і завдання для самоконтролю
Практичні завдання

Розділ 3. Правова охорона публічних та приватних інтересів у сфері діяльності банків

Тема 11. Правовий режим інформації у діяльності банків
§11.1. Банківська інформація: поняття, види, значення
§11.2. Особливості правового режиму відкритої банківської інформації
§11.3. Фінансові та статистичні звіти банків, що подаються Національному банку України
§11.4. Інститут банківської таємниці
§11.5. Банки як суб’єкти фінансового моніторингу
Запитання і завдання для самоконтролю
Задачі та практичні ситуації

Тема 12. Правова охорона прав та інтересів клієнтів банків. Механізми забезпечення стабільної роботи банків
§12.1. Основні права клієнтів банків, гарантії та процедури їх реалізації
§12.2. Правила правової охорони та захисту прав споживачів послуг банків
§12.3. Правила обмеження права клієнта розпоряджатися коштами на рахунках та звернення стягнення на грошові кошти та інші цінності клієнтів у банках
§12.4. Вимоги до безпеки діяльності банків
§12.5. Правове регулювання аудиту та внутрішнього контролю банків
Запитання і завдання для самоконтролю
Задачі та практичні завдання

Тема 13. Банківське регулювання та нагляд за діяльністю банків у законодавстві України
§13.1. Банківське регулювання та банківський нагляд: поняття, форми, модель та система
§13.2. Адміністративне регулювання банківської діяльності
§13.3. Індикативна форма регулювання банківської діяльності
§13.4. Правове регулювання примусової капіталізації та реструктуризації банків
Запитання і завдання для самоконтролю
Задачі та практичні ситуації

Приклади виконання завдань та розв’язання задач
Тестові запитання
Законодавство
Керівні документи судових органів
Рекомендована література
Предметний покажчик
ПЛАН-ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ:

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР
Базовий курс
05.03.2024 - 07.03.2024
Підсумковий іспит - 07.03.2024

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів
Спеціальне законодавство
19.02.2024 - 01.03.2024
Підсумковий іспит - 01.03.2024

Практичні вміння та навички
04.03.2024 - 15.03.2024
Підсумковий іспит - 15.03.2024


Головні бухгалтери професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків
Спеціальне законодавство
18.03.2024 - 29.03.2024
Підсумковий іспит - 29.03.2024

Практичні вміння та навички
01.04.2024 - 12.04.2024
Підсумковий іспит - 12.04.2024


Основні засади регулювання ринків капіталу та управління активами
Спеціальне законодавство
15.04.2024 - 26.04.2024


Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
квітень 2024 року

Практичні вміння та навички
квітень 2024 року


Члени Рад недержавних пенсійних фондів
Спеціальне законодавство
квітень 2024 року
©  2001-2024  www.usmdi.org Український інститут розвитку фондового ринку